Submission

Paper Submission 

論文提交

การจัดเตรียมและจัดส่งบทความ 

ท่านสามารถดาวโหลดเทมเพลทไฟล์ (DOC) สำหรับบทความ ได้จากลิงค์ต่อไปนี้ 

เทมเพลทนี้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567 โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิมพ์บทความให้แก่ผู้เขียนได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกบทความที่จะนำเสนอในงานประชุมอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้สะดวกและเป็นการประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมทั้งแบบรูปเล่มและแบบ PDF โดยหากผู้เขียนใช้ MS Word ในการพิมพ์บทความสามารถใช้เอกสารฉบับนี้ในลักษณะของ Template ได้ทันที แต่หากผู้เขียนใช้โปรแกรมอื่นโปรดปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนะนำในเอกสาร 

การส่งบทความฉบับเต็มเพื่อรับการพิจารณาให้ส่งผ่านระบบออนไลน์ Microsoft CMT เท่านั้น โดยส่งเป็นไฟล์ PDF จากนั้นเมื่อผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมการนำเสนอแล้ว จะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ “Camera – ready” เป็นไฟล์ pdf  เท่านั้น 

ก่อนการส่งไฟล์ ขอความกรุณาผู้เขียนบทความทำการทดสอบพิมพ์และตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ ความสมบูรณ์ของเนื้อหารวมถึงความชัดเจนของตัวหนังสือ รูปภาพ ตาราง และสมการ ทั้งนี้จะถือว่าความสมบูรณ์ของไฟล์ที่จัดส่งมาเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความ และกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบทความที่การเขียนหรือไฟล์ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด 

กำหนดการส่งบทความฉบับเต็ม ให้ผู้นำเสนองานวิจัย ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ตามประกาศในเว็บไซต์

SAUNIC2024-OralNoใส่เลขที่บทความ

ภายใน

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 

เทมเพลทสำหรับไฟล์ประกอบการนำเสนองาน  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สำหรับการนำเสนอภาคบรรยาย   for Oral Session