Publication 

บทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2018 

จะได้เผยแพร่ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม SAUNIC 2018 (Proceeding of SAUNIC 2018) 

ตัวอย่าง Proceeding of SAUNIC 2017

01 SAUNIC 2017_Pre_ก1-ข35V2.pdf