Publication 

บทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2024 

จะได้เผยแพร่ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม SAUNIC 2024 (Proceeding of SAUNIC 2024)