SAU National Interdisciplinary Conference 2024, SAUNIC2024

SAU 全国跨学科会议 2024,SAUNIC2024

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 11

全国学术会议 第 11  届东南亚跨学科会议

SAUNIC 2024

จากการพัฒนาที่เชื่อมโยงหลากหลายมิติอย่างต่อเนื่องโดยส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าและการลงทุน การศึกษาและการวิจัยผลิตภัณฑ์จนเกิดองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายสามารถจัดการประมวลผลข้อมูล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning) นำไปสู่การสร้างโมเดลที่สามารถทำนายผลลัพธ์จากข้อมูลต้นฉบับได้อย่างแม่นยำจากการประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ และจำกัดความเทคโนโลยีนี้ว่า AI (Artificial intelligence) โดยมีการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถทดแทนแรงงานผนวกการลดข้อจำกัดหลายส่วนที่ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม การแพทย์ งานธุรกิจบริการต่าง ๆ ที่สืบเนื่องมาเป็นลำดับ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นเครือข่ายอย่างยั่งยืน ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรทางด้านวิชาการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ตกลงความร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 11  (SAU interdisciplinary conference 2024, SAUNIC2024) ภายใต้กรอบแนวคิด “AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน”  (National  Development  to Sustainable via AI) ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 – วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

Keynote Speaker

โดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ หัวหน้าทีมวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยี

ภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

กำหนดการ

 • หมดเขตรับบทคัดย่อ  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • ตอบรับบทคัดย่อ  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 
 • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567   วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
 • ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
 • แจ้งผลพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567  วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
 • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์หลังผ่านการพิจารณา  วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567  วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
 • ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์หลังผ่านการพิจารณา   วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • ชำระค่าลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึง  วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
 •  นำเสนอบทความ  วันศุกร์ที่ 24  พฤษภาคม 2567 ถึง  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 

Important Dates


 • Feb 9, 2024  Abstracts submission due
 • Feb 9, 2024 Abstracts notification
 • Mar 8, 2024  Full paper submission due
 • Apr 5, 2024  Full paper notification
 • Apr 26, 2024  Full paper final version due
 • May 10, 2024 - May 17, 2024 Pre-Registration
 •  May 24, 2024 - May 25, 202Conference Date

重要日期


 • 202429 摘要提交
 • 2024 年 2 月 9 日 摘要通知
 • 202438 全文提交截止日期
 • 202445 全紙通知
 • 2024426 論文全文定稿截止日期
 • 2024 年 5 月 17 日 至 2024524 日 預註冊
 • 2024 年 5 月 25 日 至 2024 年 5 月 25 會議日期

เปิดรับสาขาบทความ

Topics of interest include, but are not limited to, the following

สังคมศาสตร์ การจัดการ และบริหาร 

Social Science  社會科學

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

Science and Technology 科學和技術

สถานที่จัดประชุม: Venue  會場

Virtual Conferences via Zoom App. 

&
Grand Richmond Hotel

โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์

282 Rattanathibet Rd, Tambon Bang Kraso,  Nonthaburi 11000

ภาพบรรยาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SAUNIC 2024